standcert sertifikat
en 16636 sertifikat
cepa sertifikat

CEPA sertifikat

The Confederation of European Pest Management Associations

cepa sertifikat srpski
cepa sertifikat srpski
cepa sertifikat engleski

HACCP sertifikat

Training Course HACCP – CAC/RCP 1-1969 Internal auditor

haccp kurs
haccp kurs engleski
cepa sertifikat srpski
cepa sertifikat engleski

CEPA sertifikat

The Confederation of European Pest Management Associations

cepa sertifikat srpski
cepa sertifikat engleski

SRPS Sertifikati ISO9001

standcert iso9001 srpski
standcert iso9001 engleski
standcert iso14001 srpski
standcert iso14001 engleski
standcert iso45001 srpski
standcert iso45001 engleski

GlobalG.A.P. standard

Zbog sve većih zahteva međunarodne trgovine nastao je standard GlobalG.A.P, koji se bavi kontrolom svih procesa u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
GlobalG.A.P. je nastao 1997 godine inicijativom 17 evropskih maloprodajnih lanaca za iznalaženjem trajnog i efikasnog rešenja kontrole dobavljača svežeg voća i povrća. Te godine formirana je radna grupa evropskih trgovaca na malo (EUREP – Euro-Retailer Produce Working Group) sa ciljem da novim sistemom spreče pojavu neželjenih skandala poput onih sa pojavom bolesti ludih krava, salmoneloze kod živine, bakterije Listeria monocytogenes na svežem voću i povrću, ostataka pesticida i teških metala u voću i povrću, nedeklarisane genetski modifikovane hrane i dr.
Nevladinoj organizaciji „Food Plus“ iz Kelna, poveren je zadatak sastavljanja standarda dobre poljoprivredne prakse (Good Agriculture Practice – G.A.P.), a standard, čija su temelji postavljeni, dobio je naziv EUREPG.A.P. S obzirom da je do 2007 godine broj sertifikovanih proizvođača po ovom standardu na svim kontinentima iznosio preko 80.000, odlučeno je da standard ponese novo, adekvatnije ime, GlobalG.A.P.

ISO 9001 sertifikat

Posedovanje sertifikata ISO 9001 u današnjim uslovima poslovanja predstavlja garanciju kvaliteta koju Vaši klijenti očekuju. ISO 9001 je međunarodni standard koji reguliše sitem upravljanja kvalitetom. Osnovni postulat ovog standarda je zadovoljenje potreba korisnika. Ovaj međunarodni standard upravljanja kvalitetom je primjenjiv na sve vidove proizvodnje i pružanja usluga. Ovaj međunarodni standard je baziran na osam principa:

1. Organizacija usredsređena na kupca
2. Liderstvo
3. Uključenost zaposlenih
4. Procesni pristup
5. Sistemski pristup upravljanju
6. Neprekidno unapređenje
7. Prilaz donošenju odluka na bazi činjenica
8. Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima

Implementacijom standarda ISO 9001 u svoj poslovni sistem, olakšavate i definišete poslovanje, zahvaljujući jasnoj podeli odgovornosti. Pored toga ovaj sistem, koji je baziran na procesnom pristupu, jasno pomaže u definisanju ulaznih i izlaznih elemenata procesa. Sasmim tim dobijamo polaznu osnovu za preispitivanje samih procesa, dalje planiranje kao i merenje zadovoljstva klijenata. Osvrtanjem na potrebe Vaših klijenata i stepen ispunjenja njihovih očekivanja, dobijate u mnogome na poverenju klijenata a time raste i Vaš ugled na tržištu.

Uvođenjem ISO 9001 standarda u Vašu organizaciju Ostvarujete brojne prednosti, poput:
• Organizacije sa definisanim odgovornostima;
• Definisanje poslovnih procesa, ulaza i izlaza iz procesa;
• Poslovni sitem koji ima ugled među korisnicima;
• Smanjenje škarta i racionalizacija porizvodnje;
Saradnja sa našom kućom obezbeđuje Vam potpunu stručnu konsultantsku pomoć u implementaciji ovog standarda, u optimalnim rokovima. Veliki broj zadovoljnih korisnika govori u korist naše efikasnosti.

ISO 22000 sertifikat

ISO 22000 kao prvi međunarodni standard za bezbednost hrane, nastao je kao sjedinjavanje HACCP principa sa načelima ISO 9001 standarda. Ovaj standard primenljiv je u celokupnoj prehrambenoj industriji, proizvodnji hrane za životinje i svim ostalim sferama koje ulaze u oblast poslovanja sa hranom.

ISO 22000 je standard koji je nastao iz potreba velikih sistema za dubljim analizama tržišta, finansija kao i praćenja proizvodnih procesa. ISO 22000 je kompatibilan sa drugim sistemima kvaliteta sa kojima se može paralelno implementirati. Sa aspekta bezbednosti hrane, ovaj standard usvaja sve postulate HACCP sistema.

Pored implementiranja načela HACCP sistema, određivanja kritičnih kontrolnih tačaka (CCP), ISO 22000 predviđa implementaciju sistema kvaliteta, što govori o zahtevnosti i ozbiljnosti ovog standarda.

HACCP sistem

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) sistem je preventivni sistem koji se primenjuje u prehrambenoj industriji, a koji ima za cilj da spreči kontaminaciju prehrambenih proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje. Ponovićemo, HACCP je preventivni sistem. Prema tome njegova uloga nije da ukloni rizike po prehrambene proizvode, već da spreči da potencijali rizici dovedu do kontaminacije prehrambenih porizvoda. Sistem je ’60-ih godina prošog veka razvijen za potrebe Američke svemirske agencije (NASA), a danas je našao široku primenu u komercijalne svrhe. Primena HACCP sistema je veoma rasprostranjena u svetu, dok je u EU i u Republici Srbiji i zakonski obavezujuća. Svaki subjekt koji se nalazi u lancu hrane u EU, prema odredbama Direktive (Council Directive 93/43/EEC, zamenjena 29.04.2004 regulativom 852/2004/EC), mora da uvede HACCP sistem za bezbednost hrane. Primena ove direktive prisiljava uvoznike da uvoze isključivo prehrambene proizvode od firmi koje poseduju HACCP sertifikat. Što se tiče naše zakonske regulative, član 47 Zakona o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS br. 41/2009) obavezuje sve subjekte u poslovanju hranom da uspostave i primenjuju HACCP sistem.

Predulsovne radnje za uvođenje HACCP sistema:
• Formiranje HACCP tima – na početku procesa uvođenja HACCP-a formira se multidisciplinarni tim;
• Opis proizvoda – Tim opisuje sve proizvode iz asortimana preduzeća, što je polsazna osnova za dalje korake;
• Identifikovati namenu proizvoda – tim definiše kojim kateogrijama su namenjeni proizvodi i prema tome određuje stepene rizika;
• Izrada dijagrama toka i šeme fabrike – dijagram toka je šema svih koraka koji postoje u proizvodnji određenog proizvoda;
• Verifikacija dijagrama toka i šeme fabrike – tim proverava verodostojnost dijagrama toka.

Nakon završetka pripremnih radnji sprovodi se implementacija HACCP sistema u 7 koraka (7 principa):
• Sprovodenje analize opasnosti – Opasnost može biti fizicka, hemijska ili biološka i mora se odnositi iskljucivo na bezbednost hrane.
• Odredivanje Kritičnih Kontrolnih Tačaka (CCP) – Odredivanje CCP na osnovu analize rizika;
• Odredivanje kritičnih granica – Određivanje granica za biološke, hemijske i mehaničke rizike. Kriticne granice se formiraju na osnovu propisa države, standarda kompanije i drugih naučno zasnovanih podataka;
• Utvrdivanje procedure za monitoring – Utvrdivanje načina za praćenje CCP, koji treba da obezbeda da CCP ne pređu predviđene kritične granice:
• Utvrdivanje korektivnih mera – Utvrđivanje mera koje se primenjuju ukoliko CCP probiju dozvoljene kritične;
• Utvrdivanje procedure za verifikaciju – Potvrda funkcionalnosti sistema;
• Utvrdivanje načina za čuvanje i vođenje dokumentacije – Sve aktivnosti vezane za HACCP moraju se dokumentovati a zapisi o tim aktivnostima se moraju čuvati.
Kao završna faza implementacije HACCP sistema, sprovodi se interna provera, kao potvrda funkcionalnsoti sistema i spremnosti za sertifikaciju.