zakoni i pravilnici

Na osnovu člana 48. stav 1. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, broj 36/09), Ministar životne sredine i prostornog planiranja i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sporazumno donose:

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsti biljaka, životinja i gljiva

„Službeni glasnik RS“, br. 5 od 5. februara 2010, 47 od 29. juna 2011, 32 od 30. marta 2016, 98 od 8. decembra 2016.

Član 1.
Ovim pravilnikom proglašavaju se divlje vrste biljaka, životinja i gljiva radi očuvanja biološke raznovrsnosti, prirodnog genofonda, odnosno vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog, ekosistemskog, biogeografskog, naučnog, zdravstvenog, ekonomskog i drugog aspekta za Republiku Srbiju, kao strogo zaštićene divlje vrste ili zaštićene divlje vrste i utvrđuju se mere zaštite zaštićenih vrsta i njihovih staništa.

Član 2.
Zaštićene vrste proglašene ovim pravilnikom za strogo zaštićene divlje vrste navedene su u Prilogu I – Strogo zaštićene divlje vrste ( u daljem tekstu: Prilog I ), a zaštićene vrste proglašene za zaštićene divlje vrste u Prilogu II – Zaštićene divlje vrste ( u daljem tekstu: Prilog II ), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Zaštita strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta obezbeđuje se na teritoriji cele Republike Srbije, a određenih vrsta koje su označene i sa objašnjenjem navedene u Prilogu I i Prilogu II ovog pravilnika, samo na pojedinim njenim delovima.
Zaštićene divlje vrste, koje su pod kontrolom korišćenja i prometa u skladu sa posebnim propisom, označene su na odgovarajući način u Prilogu II.
Zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači i riba, označenih u Prilogu II oznakom L i R uređuje se propisima iz oblasti lovstva i ribarstva.

Član 3.
Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva su divlje vrste koje su iščezle sa teritorije Republike Srbije ili njenih delova, vraćene programima reintrodukcije, krajnje ugrožene, ugrožene, reliktne, lokalno endemične, stenoendemične, međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste, od posebnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti Republike Srbije.

Član 4.
Zaštita strogo zaštićenih divljih vrsta sprovodi se zabranom korišćenja, uništavanja i preduzimanja svih aktivnosti kojima se mogu ugroziti divlje vrste i njihova staništa, kao i preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama, propisanih ovim pravilnikom i posebnim zakonom.
Izuzetno od stava 1. ovog člana strogo zaštićene divlje vrste mogu se koristiti pod uslovima i na način propisan Zakonom o zaštiti prirode, na osnovu dozvole ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 5.
Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva su divlje vrste koje u prirodi trenutno nisu ugrožene u meri da im preti opasnost da nestanu ili postanu kritično ugrožene a to su ranjive, endemične, indikatorske, ključne i kišobran vrste, reliktne, međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste, kao i vrste koje nisu ugrožene ali se zbog njihovog izgleda mogu lako zameniti sa strogo zaštićenim vrstama.

Član 6.
Zaštita zaštićenih divljih vrsta sprovodi se ograničenjem korišćenja, zabranom uništavanja i preduzimanja drugih aktivnosti kojima se nanosi šteta vrstama i njihovim staništima, kao i preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama, propisanih ovim pravilnikom i posebnim zakonom.
Zaštićene divlje vrste iz stava 1. ovog člana, mogu se koristiti pod uslovima i na način propisan Zakonom o zaštiti prirode na osnovu dozvole Ministarstva a zaštićene divlje vrste ribljeg fonda i lovna divljač u skladu sa propisima iz oblasti lovstva i ribarstva.

Član 7.
Zaštita i očuvanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta sprovodi se preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama, kao što su:
1) zaštita staništa;
2) praćenje stanja populacija vrsta i činilaca njihovog ugrožavanja, naročito praćenje i smanjivanje uticaja promene klime na visoko ranjive vrste i njihova staništa
3) biotehničke mere;
4) reintrodukcija vrsta na teritoriju Republike Srbije ili njene pojedine delove, odnosno gajenje vrsta u uslovima van prirodnog staništa (ex situ) i na prirodnom staništu (in situ) radi njihovog vraćanja u prirodu;
5) sanacija i revitalizacija oštećenih staništa;
6) sprovođenje kompenzacijskih mera uspostavljanjem novog lokaliteta koje ima iste ili slične osobine kao oštećeni lokalitet i unošenje vrsta na druge lokalitete u cilju povećanja brojnosti;
7) podrška naučnim istraživanjima, obrazovnim aktivnostima i popularizaciji očuvanja i zaštite vrsta;
9) sakupljanje matičnih jedinki u cilju razmnožavanja, gajenja njihovih potomaka i prometa u komercijalne svrhe u za to registrovanim plantažama i farmama;
10) premeštanje jedinki strogo zaštićenih vrsta u slučaju akcidentnih situacija (zagađenja vazduha, vode i zemljišta, masovna pojava gmizavaca, vodozemaca i sl.);
11) povećanje brojnosti strogo zaštićene vrste iznad optimalne brojnosti, predviđene posebnim programom, odnosno programom razvoja lovnog područja koji donosi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
12) pronalaženje odgovarajućeg mesta za reintrodukciju migratornih vrsta, kao područje značajno za razvojni ciklus vrste, ili stanište migratornih vrsta (hranilišta, zimovališta, odmarališta, legla za nosilje, migratorni koridori, menjanje dlake).

Član 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napomena:
Pravilnikom o izmeni Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva(„Službeni glasnik RS“, broj 32/2016) Prilog I i Prilog II zamenjeni su novim prilozima (vidi član 1. Pravilnika – 32/2016-59).

Pravilnikom o dopuni Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva(„Službeni glasnik RS“, broj 98/2016) dopunjen je Prilog II (vidi član 1. Pravilnika – 98/2016-97).