dezinfekcija poplave

Dezinfekcija nakon poplava

Poplave i druge elementarne nepogode pored velikih materijalnih šteta ugrožavaju stanovništvo i u zdravstvenom pogledu. U takvim situacijama, na tim teritorijama opšte higijenski uslovi života opadaju što stvara povoljne mogućnosti za nastajanje i širenje zaraznih bolesti, najčešće crevnih (trbušni tifus, paratifus, dizenterija i slično). Iz tog razloga neophodna je temeljna dezinfekcija.

Vodni objekti

Poplavljene vodne objekte (bunare, pumpe i slično) treba odmah po povlačenju vode dobro očistiti i dezinfikovati, a vodu iz tih objekata ne koristiti sve dok se ne asanira njihova uža okolina i dok se ne dobiju zadovljavajući laboratorijski nalazi.

Prostorije sa namirnicama

Ako prilikom poplave dođe do zagađenja prostorija u kojima se proizvode i čuvaju namirnice neophodno je neposredno posle povlačenja vode obaviti njihovo čišćenje i temeljnu dezinfekciju. Takvi objekti ne smeju početi sa radom bez odobrenja organa sanitarne inspekcije.

Hrana

Sva zagađena hrana mora se blokirati i ne sme se ni za šta upotrebljavati bez odobrenja zdravstvene službe ili organa sanitarne inspekcije.

Posuđe i oruđe

Sve kuhinjsko posuđe i drugi pribor koji je bio u vodi mora se najpre mehanički očistiti od mulja, peska i drugih nanosa, zatim prati u vodi temperature od 70 do 80°C, uz dodatak deterdženta, sapunskog praška i sl., a potom dobro isprati mlazom tekuće vode. Kada nema tekuće vode, deterdženta i sl. posle mehaničkog čišćenja sve se posuđe potapa u rastvor hlornog mleka i ostavi da stoji najmanje jedan sat, posle čega se ispira vrelom vodom.

dezinfekcija poplave

Stanovi i kuće

Posle povlačenja vode mora se mehanički izvršiti čišćenje svih prostorija i otklanjanje mulja i drugih naslaga nečistoće. Pranje zagađenih i uprljanih zidova zgrade i podova treba obavljati sve dok se ne odstrane ostaci mehaničkog zagađenja.

Podovi

Pranje podova najbolje je obaviti 3% lizolom ili 10% asepsolom. Posle mehaničkog čišćenja, pranja i dezinfekcija, prostorije treba provetriti (otvaranjem svih prozora i vrata), kako bi se što pre osušile i osposobile za upotrebu.

Elektro instalacije

Kutije od električnih instalacija otvaraju se kako bi se šuplje cevi za električne vodove što pre osušile. Sušenje prostorija može se ubrzati zagrevanjem prostorija pri otvorenim prozorima.

Pristupni putevi

Ulice se mehanički čiste od nataloženog mulja, peru i prskaju rastvorima 1% hlornih preparata.

Septičke jame

Otpadne materije treba ukloniti i stavljati na najudaljenija mesta od objekta. Najbolje je za to napraviti posebnu jamu. Dvorišta, naročito septičke jame, treba obilato posipati krečnim mlekom.