zakoni i pravilnici

Na osnovu člana 16. stav 9. i člana 44. stav 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16),

Ministar zdravlja donosi

Pravilnik o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

„Službeni glasnik RS“, broj 3 od 18. januara 2017.

1. Predmet Pravilnika

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i uslovi u pogledu stručne spreme radnika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uslova, koje treba da ispunjavaju zdravstvene ustanove, pravna lica i preduzetnici.

2. Prostor

Član 2.
Za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije moraju biti obezbeđene sledeće prostorije:

1) jedna radna prostorija površine 12 m²;

2) jedna prostorija za smeštaj opreme površine 15 m²;

3) jedna prostorija za smeštaj biocidnih proizvoda površine 9 m²;

4) radna prostorija za pripremu materijala površine 9 m²;

5) garderoba za zaposlene, podeljena na muški i ženski deo sa sanitarnim čvorom i tuš kabinom.

Za smeštaj i čuvanje biocidnih proizvoda i drugih sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju moraju se obezbediti uslovi, u skladu sa zakonom.

3. Kadar

Član 3.
Za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zdravstvene ustanove, druga pravna lica i preduzetnici moraju imati sledeće kadrove:

1) najmanje jednog doktora medicine specijalistu epidemiologije ili doktora medicine specijalistu higijene;

2) najmanje jednog strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera ili višeg sanitarnog tehničara i najmanje jednog sanitarno-ekološkog tehničara.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u obavljanju poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije poštuju sve zaštitne mere za bezbednost ljudi i životinja i životne sredine, u skladu sa uputstvom za upotrebu i informacijama iz bezbednosnog lista proizvoda, u skladu sa zakonom.

4. Oprema i zaštitna sredstva

Član 4.
Za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zdravstvene ustanove, druga pravna lica i preduzetnici iz člana 1. ovog pravilnika moraju imati sledeće:

1) opremu za dezinfekciju:

(1) ručne prskalice 5–10 l za svakog izvođača;

(2) leđne motorne prskalice (sa dodatkom za distribuciju granula) za svakog izvođača;

(3) električne prenosne (5l) ULV generatore aerosola za svakog izvođača;

(4) ULV generator aerosola – 2 komada;

(5) komparator za određivanje rezidualnog hlora;

(6) plastične menzure za razmeravanje i pripremu radnih rastvora za svakog izvođača;

2) opremu za dezinsekciju:

(1) ručne prskalice 5–10 l za svakog izvođača;

(2) leđne motorne prskalice (sa dodatkom za distribuciju granula) za svakog izvođača;

(3) električne prenosne (5l) ULV generatore aerosola za svakog izvođača;

(4) ULV generator aerosola – 2 komada;

(5) dimni generator insekticida – 2 komada;

(6) plastične menzure za razmeravanje i pripremu radnih rastvora za svakog izvođača;

(7) aparat za primenu praškastih i granulastih formulacija biocidnih proizvoda;

3) opremu za deratizaciju:

(1) posude za pripremu mamaca;

(2) vaga za razmeravanje rodenticida i komponenata mamaca;

(3) oprema za nanošenje i postavljanje mamaca;

(4) frižider za čuvanje animalnih (životinjskih) komponenata;

(5) mešalica i posude za pripremu rodenticidnih mamaca;

4) prevozno sredstvo:

(1) obeleženo namensko prevozno sredstvo sa odvojenim prostorom za prevoz biocidnih proizvoda i opreme;

5) zaštitna sredstva:

(1) zaštitna odela, kape i zaštitne naočare za svakog izvođača;

(2) zaštitne respiratorne maske za jednokratnu upotrebu za svakog izvođača;

(3) zaštitne respiratorne maske za višekratnu upotrebu sa odgovarajućim potrošnim filterima;

(4) gumene rukavice i gumene čizme za svakog izvođača;

(5) aparat za detekciju prisustva gasova sa odgovarajućim indikator cevčicama;

(6) priručna apoteka sa antidotima.

5. Biocidni proizvodi koji se koriste za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Član 5.
Za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mogu se upotrebljavati samo biocidni proizvodi, u skladu sa propisom kojim je uređen promet biocidnih proizvoda.

Efikasnost sprovedenih mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije utvrđuje ovlašćena zdravstvena ustanova, u skladu sa zakonom.

Član 6.
Za obavljanje dezinfekcije u objektima u kojima borave ljudi mogu se upotrebiti samo hemijska sredstva koja nisu štetna po zdravlje.

Za obavljanje dezinfekcije moraju se koristiti sredstva kojima se postiže maksimalno uništenje uzročnika zaraznih bolesti, s tim da se ne oštećuje materijal koji se podvrgava dezinfekciji.

Član 7.
Za obavljanje dezinsekcije u objektima u kojima borave ljudi mogu se upotrebiti samo sredstva koja nisu štetna po zdravlje.

Za obavljanje dezinsekcije moraju se koristiti sredstva koja efikasno deluju na grupu insekata koji se uništavaju.

Član 8.
Za obavljanje deratizacije moraju se koristiti hemijska sredstva kojima se postiže maksimalno uništavanje glodara.

6. Ostali uslovi za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Član 9.
Pre obavljanja dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama mora se izvršiti obaveštavanje građana sredstvima javnog informisanja.

Obaveštenje se mora istaći i na prilazima javnim površinama (skverovi, parkovi, park šume itd.).

Obaveštenje mora da sadrži i mere koje su građani dužni da sprovode kao i najneophodnije mere u slučaju trovanja ljudi ili domaćih životinja.

Obaveštavanje građana vrše zdravstvena ustanova, druga pravna lica i preduzetnici koji izvode dezinsekciju i deratizaciju.

Član 10.
Pri obavljanju dezinfekcije i dezinsekcije, u objektima gde se nalazi hrana, ona se mora prethodno zaštititi od mogućeg zagađivanja.

Pri obavljanju deratizacije u objektima u kojima borave ljudi i u objektima gde se skladišti hrana, mora se vidno označiti svako mesto gde su postavljena sredstva za deratizaciju, a hrana se mora zaštititi od mogućeg zagađivanja.

Član 11.
Zdravstvene ustanove, druga pravna lica i preduzetnici iz člana 1. ovog pravilnika koji su vršili deratizaciju moraju ukloniti i na neškodljiv način uništiti ostatke upotrebljenog sredstva i uginule glodare kako bi se sprečilo zagađivanje životne sredine (voda, zemlja) i trovanje ljudi i životinja.

Član 12.
Svaka ekipa koja izvodi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, mora da ima priručnu apoteku sa antidotima, zavisno od toga kojim sredstvima se vrši dezinfekcija, dezinsekcija ili deratizacija, a pri radu sa fumigantima, obavezno je i prisustvo lekara.

Član 13.
Lica koja rade na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sredstvima na bazi karbamata, organofosfornih ili organohlornih jedinjenja, sa cinkfosfidom i kumarinskim preparatima, podležu zdravstvenoj kontroli po propisima o postupku vršenja prethodnih i periodičnih pregleda radnika.

7. Utvrđivanje propisanih uslova za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Član 14.
Utvrđivanje propisanih uslova za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pravnih lica i preduzetnika pokreće se podnošenjem zahteva ministarstvu zdravlja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokumentacija o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu uslovi u pogledu stručne spreme radnika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uslova, koje treba da ispunjavaju zdravstvene ustanove, pravna lica i preduzetnici, kao i dokaz o uplati administrativne takse za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

8. Prelazne i završne odredbe

Član 15.
Pravna lica i preduzetnici kojima su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika izdata rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od dve godine.

Član 16.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik SRS”, broj 52/82).

Član 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-394/2016-10

U Beogradu, 4. januara 2017. godine