dezinfekcija u štali

Pored poljoprivrede, kao veoma važne grane u privredi svake zemlje, ništa manje bitnu ulogu ima i stočarstvo. Naprotiv, ljubitelji mesa bi rekli da stočarstvo ima primat u ukupnom značaju.
Kao i u svim sferama života i rada, tehnologija je danas našla svoje mesto i u stočarstvu. Savremena mehanizacija i automatizacija u velikoj meri olakšali su uzgoj stoke, a samo stočarstvo podignuto je na znatno viši nivo. Međutim, to ne znači da ne postoje primeri tradicionalnog stočarstva. Postoje u manjim i udaljenim mestima, gde ljudi još uvek žive kao nekad.

Bez obzira da li je u pitanju moderno ili tradicionalno stočarstvo postoji jedna bitna stvar koja ih povezuje – održavanje čistoće. U modernom stočarstvu to je mnogo lakše i jednostavnije, dok je u tradicionalnom čovek taj koji i dalje podnosi teret prošlih vremena. Kako god, jedno je sigurno, higijena u štalama i drugim stajskim objektima mora biti na visokom nivou. I najmanji propust rizikuje da stvori velike probleme od pojave bolesti i zaražavanja. A, kada je proizvodnja hrane u pitanju, higijena je jedna od najvažnijih stavki.

Pored održavanja higijene, veoma važna stvar u čitavom procesu jeste i dezinfekcija u stočarstvu.

Preventivna i planska dezinfekcija štale

Dezinfekcija se sprovodi kako bi se stvorili optimalni uslovi za normalan uzgoj stoke, njihov rast, razvoj i reprodukciju. Bez obzira koja vrsta životinja je u pitanju, uklanjanje prostirke i izlučevina mora se vršiti redovno. Kao dodatni vid zaštite sprovodi se dezinfekcija. Takva dezinfekcija se naziva preventivna.

Preventivna dezinfekcija obavlja se minimum jednom godišnje, a najidealnije je dva puta i to u prelaznim sezonama. U proleće i jesen kada postoje realni uslovi da se stoka izvede na otvoreno, a staje oslobode za detaljno čišćenje.  Preventivna dezinfekcija, kako samo ime i kaže obavlja se kao preventiva, po sistemu bolje sprečiti nego lečiti, da ne bi došlo do pojave bolesti i zaražavanja. Ova dezinfekcija pruža stočarima veliku uštedu jer sprečava rizik koji može izazvati bolest među životinjama.

Sa druge strane, ako se zakasnilo i bolest se već pojavila, tada se brzo mora sprovesti temeljna planska dezinfekcija. Dezinfekcija koja će pokušati da spreči dalje širenje bolesti i da posledice svede na minimum.

dezinfekcija u stočarstvu

Faze dezinfekcije

Da bi bio uspešan, proces dezinfekcije obavlja se po tačno utvrđenim koracima ili fazama. Pre započinjanja dezinfekcije, neophodno je štalu potpuno isprazniti, pri čemu se misli na stoku, ali i kompletan inventar.

Mehaničko čišćenje

Nakon pražnjenja prostora, pristupa se tom prvom grubom, mehaničkom čišćenju. Prostor se ispoliva hladnom vodom, a potom se uz pomoć grubih četki i metli vrši grubo čišćenje i pranje podova, zidova i kompletnog prostora. Nakon čišćenja, prostor se ponovo poliva, odnosno ispira hladnom vodom i to po mogućstvu pod pritiskom.

Sušenje štale

Nakon detaljnog čišćenja, neophodno je vreme da se prostorija osuši. Najbolja opcija je da se to vrši prirodnim putem.

Dezinfekcija štale

Nakon sušenja vrši se prskanje prostorije odgovarajućim dezinfekcionim sredstvima. Koje sredstvo će se upotrebiti zavisi od toga u kakom stanju se nalazi štala i kakvu procenu donesu službena lica koja vrše dezinfekciju. Uglavnom se koriste sredstva na bazi hlora, kreča, krečnog mleka ili masne sode.

Ukoliko je neophodno, pre ulaska u štalu postaljaju se dezo-barijere. U pitanju su udubljenja u podu u kojima se nalazi dezinfekciono sredstvo. Pre svakog ulaska u štalu, bilo ljudi ili vozila, mora se proći kroz dezo-barijeru. Na taj način sprečava se unošenje štetnih mikroorganizama i potencijalnih prenosioca ili izazivača bolesti i zaraze. Dezo-barijere posebno su važne ukoliko je aktuelna neka epidemija koja vlada na širem prostoru u odnosu na samu štalu.

Nakon temeljno sprovedene dezinfekcije, koja može biti i iz više puta, štala se prepušta završnom sušenju. Kada se ustanovi da je štala potpuno suva, vraća se inventar, koji je takođe temeljno opran, dezinfikovan i kao takav spreman za ponovno korišćenje. Što se tiče hrane, to nije slučaj. Sva hrana izneta iz štale, pre dezinfekcije, se uništava i tako sprečava mogućnost ponovnog unošenja potencijalno kontaminirane hrane u sveže očišćenu štalu.

Dezinfekcija vozila i opreme

Koliko god je važna higijena i dezinfekcija staja u kojima se vrši uzgoj stoke, ništa manje bitan je i njihov siguran transport. To podrazumeva dovoženje i odvoženje grla. Vozna sredstva moraju biti čista i dezinfikovana kako ne bi došlo do kontakta zdravih životinja sa kontaminiranim prostorom, u ovom slučaju prevoznim sredstvima. Nekada je dovoljno sasvim malo vremena da zdrava životinja pokupi neki patogeni mikroorganizam i unese zarazu među zdrava grla.

Posle svakog ulaska i izlaska nove ture životinja, vozilo se mora detalno oprati, a potom kompletno dezinfikovati. Koliko daleko to ide ukazuje i činjenica da i gume na vozilu moraju biti dezinfikovane. Pored prskanja, one pre ulaska u štalu prolaze kroz dezo-barijeru, poslednju dezinfekcionu zaštitu pre ulaska u štalu.

Pored prostora, prevoza, raznog inventara, jasno je da se i oprema koja se koristi za čišćenje, pripremu hrane za životinje, ili njihovo tretiranje, mora s vremena na vreme, kao i prilikom menjanja kompletnog stada, podvrgnuti detaljnom čišćenju i dezinfekciji.

Kako je čovek neophodan u čitavom procesu uzgoja životinja, makar i kao osoba koja samo nadgleda, i on takođe mora biti podvrgnut dezinfekciji. Zato se pre ulaska u štalu mora kompletno preobući, oprati ruke u dezinfekcionom sredstvu i proći kroz dezo-barijeru. Tek tada može slobodno ući u štalu.

Priznajte da niste znali šta sve treba da znate pre nego što uđete u štalu.

Važnost održavanja higijene

Na kraju svega, lako je zaključiti koliko je održavanje higijene u uzgoju stoke izuzetno bitan korak. Bez obzira da li je u pitanju savremeno, moderno ili tradicionalno stočarstvo, sve mora biti izuzetno čisto. Cilj uzgoja je stvaranje zdrave hranljive sitovine. Bez obzira da li je u pitanju meso ili mleko, koje će ljudi konzumirati,  grla moraju biti zdrava. I tu nema polemike.

Sa druge strane, održavanjem higijene i osnovnih uslova uzgoja, stvaraju se zdrave, ali i kvalitetne sirovine. A konzumacijom kvalitetnih sirovina i život postaje kvalitetniji.