rodenticidi

Živimo u vremenu gde se promene dešavaju na dnevnom nivou. Bez obzira koja sfera života da je u pitanju, izloženi smo velikoj dinamici i ubrzanju. Sa promenama, neretko, svedoci smo i novih reči, izraza, termina, koji nas mogu naći zatečene i neinformisane. Da ne bi došli u takvu situaciju, poželjno je da se informišemo i usvajamo nova znanja. Zato vas danas upoznajemo sa rodenticidima.

Šta su rodenticidi

Sigurni smo da ste više puta imali priliku da čujete ovaj izraz, a još sigurniji da je on bio ušuškan u neku veću priču. Rodenticidi su hemijska sredstva, koja se koriste za suzbijanje i smanjenje broja štetočina glodara i kao takva osnovni su element sprovođenja mera hemijske deratizacije. Najčešće se primenjuju protiv miševa i pacova, kao glavnih štetočina poljoprivrednih useva, ali i uzročnika zaraze u velikim gradskim sredinama.

Podela rodenticida

U zavisnosti od toga na koga se primenjuju, rodenticidi mogu biti: raticidi, koji se primenjuju u zaštiti od pacova, odnosno muricidi, u zaštiti od miševa.

Po brzini delovanja

Shodno načinu i brzini kojom deluju, rodenticidi mogu biti:

 • Antikolagulanti – sadrže u sebi supstance koje sprečavaju zrušavanje krvi, što dovodi do toga da glodari intezivno gube krv, a što za krajnji ishod ima njihovo uginuće. Njihovo dejstvo je postepeno, te se glodari više puta vraćaju po još ove supstance, ne sluteći da će ona za njih biti fatalna;
 • Akutni otrovi – se javljaju u vidu proizvoda koji u sebi imaju bromadiolon, brodifakum, kalcijum cinurat, koji pogubno deluju na nervni sistem glodara i to veoma brzo, najčešće za par sati;
 • Gasni rodentici – se javljaju u vidu gasa, koji se plasira u zatvorene prostorije, u kojima se nalaze glodari. Ova vrsta rodenticida štetno deluje na sistem organa za disanje, što dovodi do njegovog oštećenja i umiranja glodara;
 • Repelenti – su posebna vrsta rodenticida koja se koriste za odbijanje glodara;
 • Hemosterilanti – su hemijska sredstva koja se koriste za privremeni ili trajni sterilitet glodara.

Po načinu primene

Prema načinu primene, rodenticidi mogu biti:

 • Lokalni rodenticidi – kako samo ime i kaže, postavljaju se u vidu granula, paste, komada, na mestima kuda se glodari kreću (najčešće duž zidova) ili na mestima gde se najčešće pojavljuju;
 • Aerotransportovani rodenticidi – su gasni rodenticidi koji se u prostoriju plasiraju odgovarajućim aparatima. Ovi rodenticidi se mešaju sa vazduhom i glodari ih udišu dok borave u toj prostoriji;
 • Suvi rodenticidi – javljaju se u vidu praha i mogu se koristiti kako u zatvorenim, tako i na otvorenim prostorima;
 • Mokri rodenticidi – su zapravo rodenticidi u tečnosti i najčešće se nalaze u mokrim sredinama, odnosno kanalizacijama gde se najčešće gnezde i razmnožavaju;
 • Elektronski rodenticidi – su zamke, kroz koje kada glodari prolaze bivaju izloženi udarima električne energije, koja može biti toliko jaka da ih usmrti.
šta su rodenticidi

Kako se pravilno koristi rodenticid

Bez obzira koja vrsta rodenticida da se koristi, bitno je da se njima mora veoma pažljivo rukovati, odnosno:

 • tačno onako kako je predviđeno uputstvom za upotrebu. Ovde se misli na primenu propisane količine preparata, na za to predviđenim, odnosno mestima gde se pojavljuju štetočine;
 • obavezno korišćenje zaštitnih rukavica i deratizacionih kutija, u koje se postavljaju rodenticidi, čime se sprečava da druge životinje ili deca dođu u kontakt sa njima;
 • nakon uspešno sprovedenog postupka, obavezno detaljno čišćenje mesta na kojima su rodenticidi bili;
 • postupak primene rodenticida se može i poželjno je da se primenjuje do momenta dok se ne vidi da je problem rešen. Praktično, kada vidite da rodenticid nedirnut stoji neko vreme na mestu gde ste ga ostavili, znači da štetočina više nema. Kako je dejstvo rodenticida odloženo na par sati, često se dešava da glodari uginu u svojim skloništima, te vi nemate predstavu da su uništeni.

Ukoliko se budete pridržavali ovih mera, budite sigurni da ćete problem rešiti na najbolji i najbezbedniji način. U suprotnom, može doći do kontaminacije i negativnih iskustava ljudi, životinja i prirode.

Rodenticidi i kućni ljubimci

Ono što je takođe veoma bitno, savremena proizvodnja, kao i širenje svesti i odgovarajućih zakona, doveli su do toga da se danas proizvode repelenti (biocidi) koji imaju veoma jak miris koji odbija kućne ljubimce i druge životinje, izaziva povraćanje i nema bojazni da će doći do trovanja, za razliku od glodara koji ih konzumiraju.

Prilikom upotrebe rodenticida morate biti pažljivi i odgovorni, prema okruženju i životnoj sredini. Neadekvatna upotreba može izazvati velike štete.

Oprez prilikom samog korišćenja

Pre upotrebe rodenticida veoma je bitno da znate da postoje zaštićene vrste glodara, te se morate informisati šta zakon kaže i da li se te vrste nalaze na području na kojem planirate da upotrebite preparat. Takođe, veoma je bitno znati da li taj rodenticid utiče indirektno na neke druge zaštićene vrste. Drugim rečima, da li postoji opasnost da će neka ptica ili druga životinja (predator) pojesti glodara koji je pojeo rodenticid i tako sebe izložiti opasnom dejstvu istog.

Situacija može biti veoma ozbiljna, a posledice nesagledive kada je neadekvatno korišćenje rodenticida u pitanju. Primer toga je njiva kod Radojeva, koja je bila uzročnik trovanja 24 srne, belorepana i mišara. Ne biste želeli, zar ne, da vaša bašta bude postane otrovna trpeza za vas, ali i druge biljne i životinjske vrste.

Pitate se kako da sve sprovedete, a da svima bude dobro? Informišite se, postupajte u skladu sa propisima i uputsvima korišćenja. Ukoliko vam se sve to čini komplikovano i niste sigurni da imate vremena, obratite se nama, bilo da želite kompletnu primenu hemijske deratizacije, bilo da vam je potreban savet ili imate pitanje u vezi upotrebe rodenticida. Tu smo da stvorimo lepo i sigurno mesto za život svih jedinki.