sredstva za dezinfekciju objekata

Mere dezinfekcije objekata

Mere dezinfekcije zavisi od vrste objekata koji se tretira. To može biti stan, kuća, poslovni prostor, proizvodni pogon, pomoćni objekat, magacin, industrijska hala, objekti za smeštaj životinja, medicinske ili javne ustanove, škole i vrtići.

Hemijska sredstva se najčešće upotrebljavaju u vidu rastvora, a ređe kao emulzije ili suspenzije. U zavisnosti od koncentracije rastvora, dužine primene i temperature pri kojoj se izvodi dezinfekcija određuje se njihova baktericidnost. Pri izboru sredstava za dezinfekciju obavezno se vodi računa da odgovarajući rastvor bude što manje toksičan za ljude i domaće životinje, kao i da ne oštećuje predmete sa kojim dolazi u dodir.

Protivepidemijska praksa, u zavisnosti od vrste zarazne bolesti, zahteva primenu dezinfekcionih sredstava u obliku vodenih rastvora i aerosola, a ređe u obliku gasova. Aktivna materija pomešana je sa materijalima koje služe kao nosač, razređivač ili otapač, pomešana u različitim razmerama.

Dezinfekcija vodenim rastvorima

Dezinfekcija vodenim rastvorima obavlja se potapanjem, pranjem ili prskanjem, i praktikuje se za dezinfekciju podova, zidova, vrata, prozora i drugih površina.

Dezinfekcija aerosolima

Pri dezinfekciji aerosolima (vazdušni koloidi) potrebno je ispuniti uslove – izvršiti hemijsko čišćenje, hermatizovati prostoriju, obezbediti povoljnu temperaturu prostora, održati relativnu vlažnost, preko 60% kako bi aerosoli u punoj efikasnosti ispoljili svoje baktericidno dejstvo.

Dezinfekcija gasovima

Dezinfekcija gasovima se retko sprovodi i zavisi od hermetizacije prostora, temperature i relativne vlažnosti.

Sredstva za dezinfekciju objekata

Hemijska dezinfekciona sredstva dele se na kiseline, baze, halogeni elementi, halogeni i aromatična jedinjenja, metalne i druge soli, površinski aktivne materije, aldehidi i alkoholi, boje i slično. Nikada ne treba mešati sredstva za dezinfekciju različitog hemijskog sastava.

Dezinfekcija u domaćinstvima

Za tretman dezinfekcije radnih površina u domaćinstvima efikasna su sredstva na bazi hlora, alkoholni rastvori sa najmanje 70% alkohola, izbeljivači koji sadrže varikinu, kao i razni deterdženti i dezinfekciona sredstva koja se zasnivaju na natrijum hipohloritu, etanolu, glutaraledehinu, povidon jodu, natrijum hloridu, formaldehinu i slično.

Dezinfekcija kod uzgoja životinja

Gašeni kreč i krečno mleko su prirodna sredstva za dezinfekciju, koja su razvojem hemijskih sredstava za dezinfekciju u stočarstvu gotovo prestala da se primenjuju. Uglavnom se koriste za tretman u štalama. Nakon nanošenja gašenog kreča u prahu ili krečnog mleka, potrebno je dobro provetriti odnosno osušiti prostoriju, pre ponovnog uvođenja životinja. U svinjarstvu se pored navedenih sredstava koriste i kaustična soda, hlorno-krečno mleko, kreolin i kaporit. Farme pilića se najčešće tretiraju kaustičnom sodom.

Dezinfekcija kod uzgoja biljaka

Kod prostorija za uzgoj biljaka za dezinfekciju korsite se sumpor-dioksid i formalin. Plavi kamen se koristi za dezinfekciju predmeta od drveta, iz razloga što nagriza metal. Pored toga, razblažen natrijum hipohlorid (varikina) može se koristiti kao dezinfekciono sredstvo za radne površine i alate.

Profesionalna dezinfekcija

Pristup je isti, profesionalno i odgovorno, Eko Tim stručna lica pristupaju dijagnostikovanju i rešavanju problema. U zavisnosti da li je u pitanju preventivna ili kurativna dezinfekcija, primenjuju se adekvatni tretmani uz upotrebu odgovarajućih sredstava za dezinfekciju objekata.